Privacyverklaring clientendossiers

JOUW PRIVACY

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij, als jouw behandelende therapeuten, een dossier aanleg.

Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO.

Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 

Ook worden in dit dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die wij, na jouw expliciete toestemming, hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener zoals bvb. jouw huisarts.

We doen ons uiterste best om jouw privacy te waarborgen.

Dit betekent onder meer dat wij:

 

1/ Zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke en medische gegevens,

2/ Ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens

 

Als jouw behandelend (en waarnemend) therapeut hebben wij als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier.

Daarnaast hebben wij een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen evt. ook voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

 

- Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een

  verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt uiteraard alleen met jouw expliciete

  toestemming.

- Voor het gebruik voor waarneming tijdens evt. afwezigheid.

- Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

 

Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat wij of mijn administrateur een factuur kunnen opstellen.

 

Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van jouw gegevens, dan zullen wij je eerst informeren en expliciet om jouw toestemming vragen.

 

De gegevens in het cliëntendossier blijven 20 jaar bewaard, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist.

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die je ontvangt staan onderstaande gegevens.

Deze gegevens worden door de zorgverzekeraar gevraagd, zodat je deze nota bij jouw zorgverzekeraar kunt declareren.

 

1/ Jouw naam, adres en woonplaats.

2/ Jouw geboortedatum.

3/ De datum van de behandeling.

4/ Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bv. 'Shiatsu behandeling’

5/ De kosten van het consult.

6/ Verzekerde nummer / naam zorgverzekeraar

 

Verwerkingsregister

Srivatsa Shiatsu Nijmegen kan persoonsgegevens over je verwerken doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

o   Voor- en achternaam

o   Geboortedatum

o   Adresgegevens

o   Telefoonnummer

o   E-mailadres

o   IP adres

o   Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

o   Gegevens over jouw activiteiten op onze website

o   Internetbrowser en apparaat type

 

Srivatsa Shiatsu Nijmegen verwerkt je persoonsgegevens:

o   om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (bijvoorbeeld het verzetten van afspraken of indien je verzoekt om te worden gebeld of gemaild).

o   voor het afhandelen van jouw betaling

o   voor het verzenden van onze nieuwsbrief

o   om je de gelegenheid te bieden een online account aan te maken om afspraken te plannen

o   om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

o   analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

o Daarnaast kan Srivatsa Shiatsu Nijmegen persoons- en gezondheidsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een gesloten behandelovereenkomst. Voor het handmatig verwerken van deze gegevens vraagt Srivatsa Shiatsu Nijmegen vooraf schriftelijk toestemming tijdens de intake van de behandeling.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Srivatsa Shiatsu Nijmegen verwerkt:

- gezondheid

 

Srivatsa Shiatsu Nijmegen gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Jimdo, website shiatsunijmegen.nl

Mijndiad, om online afspraken te kunnen plannen, facturen te kunnen maken en cliëntendossiers in bij te kunnen houden

o E-boekhouden, voor de financiële administratie

o   Google analytics, om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Srivatsa Shiatsu Nijmegen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Srivatsa Shiatsu Nijmegen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit Srivatsa Shiatsu Nijmegen een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.   

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Srivatsa Shiatsu Nijmegen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Srivatsa Shiatsu Nijmegen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Klachten

Srivatsa Shiatsu Nijmegen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Srivatsa Shiatsu Nijmegen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via pascal@shiatsunijmegen.nl

 

Contactgegevens

Srivatsa Shiatsu Nijmegen

Graafseweg 274

6532 ZV NIJMEGEN

KvK 61501956

pascal@shiatsunijmegen.nl

www.shiatsunijmegen.nl

 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Srivatsa Shiatsu Nijmegen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Inzage, correctie, verwijdering persoonsgegevens

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar pascal@shiatsunijmegen.nl Srivatsa Shiatsu Nijmegen zal z.s.m. reageren, doch uiterlijk binnen 4 weken. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

 

Google Analytics disclaimer

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. De in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verder kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde "opt-out browser add-on" te downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

U kunt voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op uw website geplaatst, dat zorgt dat u gegevens niet meer worden verzameld als u deze website bezoekt.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u bij de voorwaarden van Google Analytics of bij het privacy overzicht van Google Analytics. Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code "gat._anonymizeIp();" is uitgebreid om een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP masking) te garanderen.

 

reCAPTCHA

We gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat 'spam bots' bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google's regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google's privacybeleid vind je op deze pagina:https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.